29793383174_f9a5349400_o (1)

Elementenverhardingen gemeente Geldermalsen

Voor de gemeente Geldermalsen voert Van Doorn het contract OMOP elementenverhardingen uit. Dit houdt in dat Van Doorn fundering vervangt, grondwerk uitvoert en het straatwerk aanlegt. Het contract loopt als sinds 2012. Conform deze overeenkomst gaan de komen tijd drie projecten van start.

Hoogeinde, Tricht

Bij het Hoogeinde in Tricht is sprake van versleten asfalt dat vervangen moet te worden. De gemeente Geldermalsen heeft besloten het asfalt te vervangen door betonstraatstenen waarmee de gehele straat weer een uniforme uitstraling krijgt. Daar waar er op andere plaatsen in de straat ook sprake is van verzakkingen, zullen ook herbestratingsactiviteiten plaats vinden.

Emmalaan, Geldermalsen

In een gedeelte van de Emmalaan is sprake van verzakkingen in de rijweg en voetpaden. Deze verzakkingen worden veroorzaakt door het inzakken van de huis- en kolkaansluitingen van het riool. Om verdere schade te voorkomen is het nodig dit op korte termijn herstellen.

Van Doorn gaat in opdracht van de gemeente het riool volledig vervangen van de huisaansluitingen (tot de erfgrens) en de kolkaansluitingen. Bij elke huisaansluiting wordt op de erfgrens een ontstoppingsstuk geplaatst. Daarna worden rijweg en voetpaden op nieuw bestraat. Al met al gaat dit werk zo’n vier weken duren.

Lange Akker, Geldermalsen

Op verschillende plaatsen langs de Lange Akker veroorzaken bomen in de groenstrook schade aan de trottoirband en de bestrating van de rijweg. Om verdere schade te voorkomen, is het nodig de bomen meer ruimte te geven.

Allereerst wordt de trottoirband verplaatst waardoor de bomen meer ruimte krijgen. De rijweg wordt daardoor wel iets smaller, maar dat is vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen bezwaar. Bij de kruisingen met de zijwegen wordt de rijweg weer iets verlegd. Om dat mogelijk te maken, moeten er enkele bomen worden gekapt. Ook vindt er in dit hele weggedeelte onderhoud aan de bestrating plaats.

Alle werkzaamheden zullen nog in 2016 afgerond worden.

OMOP

OMOP staat voor een “Overeenkomst Met Open Posten” op basis van een RAW bestek. Op basis van fictieve hoeveelheden schrijft een ondernemer met een fictieve som in. Op basis van deze fictieve som wordt gegund. Omdat vooraf niet bekend welke en hoeveel werkzaamheden gerealiseerd dienen te worden is er grote onzekerheid ten aanzien van de aard en de omvang van het werk en dus van de uiteindelijke contractprijs. Vaak staat ook de tijd en de locatie vooraf niet vast. De precieze hoeveelheid wordt dus tijdens de uitvoering bepaald. Met name bij onderhoudswerkzaamheden en gladheidsbestrijding worden overeenkomsten met open posten gebruikt.